Телефонски нарачки - достава преку карго

Невалиден e-mail.

Доверливост на податоци

Заштита и приватност

Полео Спорт ја почитува приватноста на посетителите и ќе ги собира личните податоци на посетителите како што се име, адреса, број на телефон или е-мејл адреса само кога е доброволно. Тие податоци ќе ги користиме само со цел да ги задоволиме вашите потреби . Изречито изјавуваме дека Полео Спорт нема да ги продава или на било кој друг начин да ги користи вашите лични податоци и нема да ги пренесува на било која трета страна без ваше одобрение. Сите промени на политиката за зашита на приватноста на Интернет, Полео Спорт ќе ги објави на овој веб сајт или на некој друг прикладен начин ќе ги направи достапни за вас.


Права на субјектот на лични податоци

 

Идентитет и контакт на податоците на Контролорот:

 

Назив: Ахема ДОО Скопје

Седиште: ул. Загребска 28 б

e-mail: info@ahema.com.mk

Контакт податоци за офицерот за заштита на личните податоци:

Име и презиме: Емилија Анѓелкоска

Тел.број: 02/3110-106

e-mail: info@ahema.com.mk

 

Нашата визија за заштита на личните податоци

АХЕМА ДОО Скопје, посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во целокупното своето работење, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за приватност и заштита на личните податоци во Република Северна Македонија, кои се подетално разработени во интерните Политики и процедури кои го сочинуваат системот на заштита на лични податоци на  АХЕМА ДОО Скопје

Политиката за приватност е објавена на нашата интернет страна: www.polleosport.mk

 

Цели и правен основ за обработка на Вашите лични податоци

Права на корисниците Корисниците-субјекти на лични податоци имаат право:

·         да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци

·         да пристапат до нивните лични податоци и да ги дополнат, изменат, избришат или да бараат запирање на користењето на нивните лични  податоци

Во продолжение, следува подетално појаснување во однос на овие права:

·         Во функција на транспарентност, АХЕМА ДОО Скопје презема обврска да го извести корисникот за целите и правната основа на обработката на неговите личниподатоци.

·         Секој корисник има право да пристапи до своите лични податоци.

Барањето за пристап до податоците се доставува во писмена форма во некој од продажните салони на АХЕМА ДОО Скопје или се пополнува на некој од дигиталните канали на АХЕМА ДОО Скопје.

АХЕМА ДОО Скопје е должен да одговори на корисникот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, при што нема обврска повторно да одговори на исто или слично негово барање, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале 6 (шест) месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.

Доколку корисникот не добие одговор на барањето за пристап до лични податоци, може да поднесе барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци.

Корисникот има право да бара дополнување, изменување, бришење или запирање на користењето на неговите лични податоци.

По барање на корисникот, АХЕМА ДОО Скопје е должен да ги дополни, измени, избрише или да го запре користењето на личните податоци, ако податоците се нецелосни, неточни или неажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност созакон. Независно од тоа дали корисникот има поднесено барање за дополнување, изменување или бришење на личните податоци, доколку АХЕМА ДОО Скопје утврди дека личните податоци се нецелосни, неточни или неажурирани, должен е истите да ги дополни, измени или избрише. АХЕМА ДОО Скопје е должен најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето, писмено да го извести субјектот на лични податоци за направените дополнувања, измени или бришења

Рокови на чување на Вашите лични податоци

Податоците кои се обработуваат од страна на АХЕМА ДОО Скопје за цели на остварување на вашите права ќе се чуваат согласно законските рокови, а податоците кои се обработуваат согласно дадена согласност ќе се чуваат  се до повлекување на Вашата согласност за нивна обработка за наведената цел.

Кои се Вашите права?

Со цел да ги остварите Вашите права кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци (право напристап, корекција, бришење, ограничување на обработката на Вашите лични податоци, приговор и преносливост),упатете барање на електронската адреса на офицерот за заштита на лични податоци: ________________________________________________________

Доколку сметате дека е повредено некое ваше право за заштита на личните податоци, имате право да поднесете барање за утврдување на прекршување на прописите за заштита на личните податоци пред Агенцијата за заштита на личните податоци како надлежен орган за вршење на надзор над законитоста на преземените активности при обработката на личните податоци на територијата на Република Северна Македонија.Во прилог барања со кои може да се повлече согласноста за користење на личните податоци односно запирање на постапката за обработка на личните податоци

Барањата треба да се достават електронски наshop@polleosport.mk


1.1

Барање на повлекување на согласност за користење на личните податоци

 

Согласно чл.13а од Закон за заштита на лични податоци ја повлекувам согласноста за користење на моите лични податоци дадена на АХЕМА ДОО Скопје за цели на известувања во електронска форма

 

Име и Презиме ____________________________________________________________

Датум на раѓање ___________________________________________________________

ЕМБГ _____________________________________________________________________

Адреса на живеење ________________________________________________________

Датум на повлекување на согласноста ________________________________

Телефонски број*__________________________________________________

е-маил* __________________________________________________________

 

АХЕМА ДОО Скопје ќе ги преземе сите потребни активности со цел да одговори на барањето на субјектот во рок од 15 дена од приемот на барањето, односно, од добивањето на дополнителните информации доколку првично поднесеното барање е нејасно илинекомплетно.

 

*Полињата означени со * се незадолжителни, а се ставени со цел полесна комуникација со барателот ако има несогласување на податоците.

 

Потпис2.1

Барање за запирање на обработката на личните податоци

 

Пополнува субјектот на лични податоци

Име:                                                                     _____________________________________________

Презиме:                                                            _____________________________________________

Телефон:                                                            _____________________________________________

Е-маил адреса:                                                _____________________________________________

Адреса за испраќање на одговор:         _____________________________________________

 

Барам да се запре обработката на моите лични податоци од страна на Ахема ДОО Скопје.

Како причини за барањето ги наведувам следните: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Барање за дополнување, измена или бришење на информации за обработка на личните податоци

 

Пополнува субјектот на лични податоци

Име:                                                                     _____________________________________________

Презиме:                                                            _____________________________________________

Телефон:                                                            _____________________________________________

Е-маил адреса:                                                _____________________________________________

Адреса за испраќање на одговор:         _____________________________________________

 

Согласно одредбите од Законот за заштита на личните податоци, барам да се изврши (да се обележи едно од следните)

·         дополнување

·         измена

·         бришење

на следните лични податоци:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потпис

Пријавeте се за билтен

И добијте ги најновите информации, промоции и попусти.

Внесете го вашиот емаил

American Express Diners Maestro MasterCard Visa TLS 1.2 secured
Софтверот за продавницата © Polleo Sport 2018