Услови за користење

Секое користење на материјалите од веб страната www.polleosport.mk претставува предмет на подолу изнесените услови:

Документите објавени на www.polleosport.mk не смее да се копираат освен доколку копиите се користат за некомерцијална и лична употреба. Со почитување на погоре наведеното ограничување, копирањето е дозволено само со наведување на сите задржани напомени и предупредувања за авторските права, другите предупредувања за сопственост од било која форма, како и сите ограничувања од одговорност наведени на оваа веб страна.

Било какво копирање, репродукција или дистрибуција на информации кои ги содржи овој веб сајт е дозволена само со претходно изречито одобрување од порталот на Полео Спорт.

Овој веб сајт дава општи информации за широк спектар на теми, производи и  услуги врзани со физичка кондиција, спорт и здравје. Целта на изнесените информации не е давање на медицински совети или упатства за користење на одредени производи како ниту промоција на одредени произоди како такви.

Оваа веб страна не содржи комплетни медицински или нутритивни информации и направена e како додаток, а не како замена за стручност, вештина, знаење и процена од медицинска или нутрционистичка личност, како ни вашиот инстриктор, како ни препорака за било кој одреден програм на лечење. Ни еден болен човек не смее да ги користи информациите содржани на оваа веб страна за дијагностицирање или лечење на здравствени проблеми или болести без консултација на квалификувано медицинско лице.

За специфични совети и упати во врска со производите и услугите споменати на овој веб сајт, врзани со здравствени потешкотии, Ве молиме да се обратите дирекно на медицински извори, доктори или медицински лица, т.е тела кои издаваат решенија за ставање во промет лекови и медицински помагала.

Полео Спорт ќе превземе соодветни напори со цел информациите на овој веб сајт да се точни и прецизни, но не дава гаранција во поглед на нивната точност и комплетност. Сите корисници на Полео Спорт порталот се согласуваат со фактот дека лично го превземаат ризикот со пристап и користење на содржината на оваа веб страна. Полео Спорт со ова ја исклучува својата одговорност за секоја директна или индиректна штета, која произлегува односно која може да произлезе од пристапот, користењето или неможноста за корисење на www.polleosport.mk, како и за било каква грешка или пропуст во содржините на овој веб сајт. Полео Спорт го задржува правото за било какви измени на содржината на овој веб сајт, во било кое време и поради било која причина, без претходно известување, т.е ја исклучува својата одговорност од можни последици поради тие измени. Овој веб сајт ги задржува информациите од трети страни и линкови од други сајтови на Интерент над кои Полео Спорт нема никаква контрола. Тие инфомации се означени на соодветен начин во однос на правата на сопственост на третите лица каде што сметаме дека тоа задолжително мора да се направи и каде што тоа беше возможно. Полео Спорт не дава никаква гаранција во поглед на точноста или било која друга карактеристика на тие информации и не превзема никаква одговорност за тие информции.

НЕ ПРОПУШТАЈТЕ ЈА АКЦИЈАТА

Пријавете се за нашиот билтен и бидете во тек со најновите промоции и новости!


Софтверот за продавницата © Polleo Sport 2008 - 2024